Skip to content
导航栏

两数之和 简单

给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那两个整数,并返回他们的数组下标。

1. 暴力枚举

1.1 思路

通过双层遍历,消耗的时间复杂度为O(n^2),空间复杂度为O(1)。

1.2 代码

js
// 暴力枚举

const twoSum = function (nums, target) {
  for(let i = 0; i < nums.length; i++){
    for(let j = i + 1;j < nums.length; j++){
      if(target - nums[i] === nums[j]){
        return [i,j] // 返回下标
      }
    }
  }

  console.log("no two sum solution")
}

const nums = [1,2,5,3]
console.log(twoSum(nums, 8)) // 下标: 2 3

1.3 结果

 • 时间复杂度:O(n^2)
 • 空间复杂度:O(1)

2. 散列表

2.1 思路

 • 通过散列表,将数组中的值存储起来,然后通过散列表的查找,来判断是否存在目标值。

2.2 代码

js
// 散列表

const twoSum2 = function (nums, target) {
  const map = new Map() // 存储循环值
  for(let i = 0; i < nums.length; i++){
    const complement = target - nums[i]

    if(map.has(complement)){
      return [map.get(complement), i]
    }
    map.set(nums[i], i)
  }

  console.log("no two sum solution")
}

const nums2 = [1,2,5,3]
console.log(twoSum2(nums, 8)) // 下标: 2 3

2.3 结果

 • 时间复杂度:O(n)
 • 空间复杂度:O(n)